Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bas Pieterse 2019

Op alle diensten van Bas Pieterse zijn de “Uniforme Voorwaarden Horeca”van toepassing.

Toepasselijkheid
Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Bas pieterse en opdrachtgever strijdig zijn, de algemene voorwaarden van Bas Pieterse prevaleren.

Offertes en overeenkomsten

 • Alle offertes in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend
 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan alleen schriftelijk (waaronder begrepen per email) geschieden.
 • Wijzigingen in de overeenkomst dienen per email te worden verzonden en overeengekomen door beide partijen. Telefonische wijzigingen dienen altijd per email te worden bevestigd door de opdrachtgever.
 • Kennelijke vergissingen of miscommunicaties in de offerte of overeenkomst zijn niet afdwingbaar
 • Definitieve aantal gasten dient een week voor de aanvangstdatum doorgegeven te worden. Tot uiterlijk 3 werkdagen voor aanvangstdatum kunt u met een maximale marge van 5% afwijken van dit definitieve aantal. Op de dag zelf zal het aantal gasten berekend worden wat 3 werkdagen voorafgaande is doorgegeven.

Prijzen

 • Alle prijzen in de offertes of kostenoverzicht zijn exclusief BTW
 • Prijsopgaves worden gedaan op basis van van de op het tijdstip overeengekomen geldende prijzen
 • Alle door Bas Pieterse gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden aan de opdrachtgever doorbelast op basis van nacalculatie
 • Een prijsverhoging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden

 Factureringen betalen

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. We berekenen €7,50 administratiekosten
 • Bas Pieterse heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van 50% aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De voorschotfactuur dient uiterlijk een week voor aanvang van de opdracht op het vermelde rekeningnummer te staan.
 • Indien de betaling niet tijdig en/of in geheel is ontvangen, heeft Bas Pieterse het recht zijn uit te voeren verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden (en zonder dat de opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is).
 • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke vastgestelde rente. De rente zal worden berekend van het moment dat de opdrchtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bas Pieterse verschuldigde.

Annulering

Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden

 • Bij annulering van 5 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip is de gast gehouden 50% van de reserveringwaarde te betalen.
 • Bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip is de gast gehouden 75% van de reserveringwaarde te betalen.
 • Bij annulering binnen 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip is de gast gehouden 100% van de reserveringwaarde te betalen.